พาณิชย์ยันหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านแบงก์น่าเชื่อถือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ขอผ่านธนาคาร เป็นเอกสารทางราชการฉบับจริง มีผลทางกฎหมาย 100% พร้อมแนะวิธีตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร หรือ e-Certificate ที่นายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วนำไปยื่นต่อหน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อทำธุรกรรม แต่มีการปฏิเสธรับเอกสารดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นสำเนาเอกสาร ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความคลางแคลงใจถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และสถานะทางกฎหมายของหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ นั้น

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอชี้แจงว่าหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกผ่านสาขาธนาคารพันธมิตร 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย เกียรตินาคิน ไทยพาณิชย์ ธนชาต มิซูโฮ และออมสิน มากกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศนั้น ถือเป็นเอกสารทางราชการที่ถูกต้องตามรายการที่นิติบุคคลจดทะเบียนไว้และสามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 100% โดย e-Certificate เป็นหนังสือที่นายทะเบียนคัดลอกเนื้อความและรับรองความถูกต้องตามรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ “Digital Signature” รับรอง ซึ่งระบบการพิมพ์ออกดังกล่าวได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และรับรองจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานแรกของไทยที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออกจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกผ่านสาขาธนาคาร จึงเป็นเอกสารต้นฉบับที่สามารถใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย มีความถูกต้องตามรายการที่จดทะเบียนไว้ เช่นเดียวกับการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ขอผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ที่ขอผ่านสาขาธนาคาร โดยตรวจสอบจาก QR Code ท้ายหนังสือรับรอง และ Reference Number (Ref) โดยนำตัวเลข Ref มาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> ขอหนังสือรับรอง >> ตรวจสอบหนังสือรับรอง/รับรองสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการ 7 ธนาคาร ปี 2560 มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 14 และปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) มีผู้ใช้บริการ 56,879 ราย แยกเป็นขอหนังสือรับรอง 53,408 ฉบับ ขอรับรองสำเนาเอกสาร 25,298 แผ่น ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยาและเกียรตินาคินจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการขยายการให้บริการไปยังสาขาธนาคาร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการอื่น ๆ มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ.-สำนักข่าวไทย